Pozdrav direktorja

Lepo pozdravljeni na spletnih straneh podjetja PUP VELENJE d.o.o.!

Po naših najboljših močeh trudimo izčrpno prikazati naše delo in poslanstvo, zato nas še posebej veseli, da ste nam namenili svoj čas in pozornost.

Podjetje PUP Velenje d.o.o. je bilo ustanovljeno z namenom, da nudi kakovostne storitve za urejeno in prijazno bivalno okolje na območju tedanje Občine Velenje, kasneje pa za celotno Savinjsko – šaleško regijo.

Menimo, da nam je to uspelo, saj se je Mestna občina Velenje v zadnjih desetih letih redno uvrščala med najlepše urejena večja mesta v Sloveniji, pa tudi v mednarodni konkurenci se je dobro odrezala. V letu 1999 je sprejela zlato priznanje Entente Floral, leta 2008 pa je gostila tudi Evropsko floristično prvenstvo.

Podjetje je ob izvajanju vzdrževalnih storitev na javnih mestnih površinah vseskozi razvijalo tudi storitve za občane. S svojimi cvetličarnami je zagotavljalo pestrost in aktualnost ponudbe cvetja v vseh letnih časih in ob vseh priložnosti.

Če si želite polepšati dom, urediti njegovo okolico ali prijateljem podariti izbrano opremljeno darilo, se vsekakor oglasite pri nas, ne bo Vam žal!

Zaupajte nam in uživajte v lepoti narave, ki jo bomo ustvarili za vas.

Poslanstvo podjetja

Poslanstvo družbe PUP Velenje d.o.o. je urejanje in vzdrževanje bivalnega okolja. Podjetje PUP Velenje d.o.o. je odločeno postati najboljši regionalni izvajalec javnih gospodarskih služb za urejanje in vzdrževanje naselij. V to domeno spadajo dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki, urejanje in vzdrževanje lokalnih prometnih površin ter lokalnih zelenih in zasajenih površin, vzdrževanje javne snage, obnove in novogradnje komunalne infrastrukture (ceste, pločniki, kolesarske steze, vodovodi, kanalizacije, čistilne naprave, sanacije odlagališč, ipd.) ter podobne javne službe in javna naročila, za katere so pristojne lokalne skupnosti oziroma država.

S tem ciljem smo uspeli pridobiti koncesije za izvajanje nekaterih naštetih dejavnosti s področja gospodarskih javnih služb na območju MO Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter v sosednjih občinah Zgornje Savinjske doline.

Zaradi specializacije smo s poslovnimi partnerji organizirali naslednja hčerinska podjetja:

 1. PUP-Saubermacher d.o.o. za dolgoročno zagotavljanje dejavnosti zbiranja in odstranjevanja odpadkov in zanesljivo oskrbo občanov in gospodarstva,
 2. KARBON d.o.o. za industrijsko obdelavo odpadkov in pridelavo zemljin,
 3. VELPA d.o.o. za urejanje mirujočega prometa, izgradnjo parkirišč in garaž.

Posebno pozornost posvečamo kvaliteti storitev in poslovanja v najširšem pomenu besede ter rednem obveščanju javnostmi o našem delu. Vsako leto izvajamo Anketo o zadovoljstvu naših kupcev oziroma naročnikov storitev, ki kaže njihovo zelo zadovoljivo mnenje.

Taka poslovna naravnanost nam je v dosedanjem obdobju pomagala k uspešnemu poslovanju in bo tudi v bodoče gotovo pripomogla k doseganju naših visokih poslovnih ciljev.

Zgodovina podjetja

Korenine podjetja PUP Velenje d.o.o. segajo v šestdeseta leta, ko se je pričela hitra rast mesta in občine Velenje. Takrat je bilo ustanovljeno Komunalo podjetje Velenje, ki je pričelo poslovati 9. maja 1961 s 33 delavci in najosnovnejšimi delovnimi sredstvi.

Že v začetku je podjetje opravljalo odvoz odpadkov, urejanje cest in vzdrževanje pokopališč, po 1. maju 1965 pa še vzdrževanje zelenih površin in vrtnarsko dejavnost. Zaradi različnih potreb in neurejenega financiranja osnovnih komunalnih dejavnosti se je začelo podjetje močneje razvijati na področje obrtnih dejavnosti.

V letu 1970 se je preimenovalo v Komunalno obrtni center (KOC), sredi leta 1972 pa je štelo že okoli 185 zaposlenih. Še intenzivnejši razvoj podjetja se je pričel po letu 1973, ko se je organizacijsko posodobilo in pričelo spodbujati razvoj nizkih gradenj. Koncem leta 1976 je podjetje štelo že okoli 500 zaposlenih.

Po obdobju fizične rasti podjetja je nastopilo obdobje izločevanja ne-komunalnih dejavnosti (krojaštvo, frizerstvo in pralnice, itd.) ter krepitev komunalnih dejavnosti. Koncem leta 1980 so se iz podjetja izločile tudi Nizke gradnje in se organizirale v samostojno podjetje HPH Velenje. Tako so v Komunalnem centru Velenje ostale organizirane le komunalne dejavnosti oskrbe z vodo, in odvajanja odplak, vse dejavnosti urejanja in vzdrževanja mestnih površin, odvoza odpadkov in pokopališka ter pogrebna služba, z okoli 175 zaposlenimi.

Podjetje se je v letu 1982 združilo v skupno komunalno organizacijo VEKOS Velenje, kot TOZD Komunalna oskrba. Skupna delovna organizacija je zajemala še TOZD Toplotna oskrba (prej TOPLOVOD Velenje) in TOZD Stanovanjska oskrba (prej DOM Velenje). Obdobje delovanja v skupni delovni organizaciji VEKOS od 1982 do 1991 je zaznamovano predvsem z urejanjem samoupravljanja v SKIS (samoupravni komunalni interesni skupnosti) in ekstenzivnim širjenjem dejavnosti na celotno območje občine.

Največ poudarka se je namenjalo razvoju osnovnih komunalnih dejavnosti (vodooskrba, toplotna oskrba in odvajanje odplak), vendar so se močno razvijale tudi dejavnosti skupne komunalne rabe in dosegle visok standard storitev.

Glede na novo zakonodajo v državi Sloveniji se je v letu 1991 izločila stanovanjska dejavnost in se organizirala v Stanovanjsko podjetje Velenje, Občina Velenje pa je v istem letu iz preostanka DO VEKOS ustanovila javno podjetje Komunalno podjetje Velenje, ki je zajemalo štiri poslovne enote: PE Toplovod, PE Vodovod, PE Kanalizacija in PE Tržna dejavnost.

Po tej reorganizaciji so vse dejavnosti skupne komunalne rabe ter vsi tržni viški ostalih PE pripadle PE Tržna dejavnost, ki je zaposlovala okoli 90 delavcev.

Že ob ustanovitvi javnega Komunalnega podjetja Velenje v letu 1991 je bila zasnovana kasnejša organizacijska in lastninska izločitev PE Tržna dejavnost iz javnega podjetja.

Tako je nastalo podjetje PUP Velenje d.o.o. , ki je bilo vpisano v register gospodarskih družb 29.06.1994.

Podjetje se od tedaj pa do danes razvojno prilagaja potrebam mesta in regije ter vseskozi uspešno posluje.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

 • Kakovost in ravnanje z okoljem je ena od strateških usmeritev podjetja. Osnovni cilj je: izvajati, graditi, proizvajati in prodajati kakovostne storitve, objekte in izdelke, ki zadovoljijo potrebe in zahteve naročnika, kupca oz. uporabnika, ob stalni skrbi za zdravo in varno okolje.
 • Storitve, objekti in izdelki naj zadovoljujejo zahtevnega kupca glede funkcionalnosti, varnosti, v celoti pa morajo ustrezati zahtevam, ki jih določajo nacionalni in mednarodni standardi,  ravno tako pa naj bodo prijazni do človeka in okolja.
 • Kakovost podjetja pomeni tudi spoštovanje dogovorjenih rokov, razpoložljivost storitev, konkurenčne cene, skratka kakovost poslovanja v celoti.
 • S sistematičnim vključevanjem dobaviteljev in definiranimi aktivnostmi v nabavi, zagotavljamo ustreznost nabavljenih storitev in materialov.
 • Za kakovost je najprej odgovorno vodstvo podjetja, ki planira in usmerja vse aktivnosti za doseganje kakovosti in primerno ravnanje z okoljem. Svoj del odgovornosti nosijo vsi zaposleni v podjetju glede na pristojnosti in odgovornosti pri delu.
 • S poslovno informacijskim sistemom zagotavljamo pravočasno odpravljanje nepravilnosti in omogočamo sprejem odločitev na osnovi dejstev in argumentov.
 • Osveščenost zaposlenih za kakovost in ravnanje z okoljem vzdržujemo z izobraževanjem, vzpodbujanjem in strogo zaposlitveno selekcijo kadrov, po njihovi usposobljenosti in pripravljenosti za kakovostno delo in primerno ravnanje z okoljem.
 • Zavezani smo k spoštovanju zakonskih zahtev.
 • Javnosti omogočamo dostop do politike kakovosti in ravnanja z okoljem.
 • Sistem  vodenja   vzdržujemo na ravni zahtev medna­rodnega standarda za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001. Sistem vodenja je dokumentiran v POSLOVNIKU KAKOVOSTI; le-ta pa je usklajen s prakso.
 • Učinkovitost našega sistema vodenja bomo nenehno izboljševali.


Splošni cilji kakovosti in ravnanja z okoljem

Splošni cilji kakovosti so:

 • izboljšati pomembne značilnosti kakovosti storitev, objektov in izdelkov;
 • izboljševati procese;
 • povečevati učinkovitost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov kakovosti ter izboljševanjem poslovanja v celoti;
 • konkretni cilji kakovosti so sestavni del letnega programa kakovosti.

Okvirni cilji ravnanja z okoljem so:

 •  zmanjšati porabo naravnih virov;
 •  zmanjšati onesnaževanje okolja;
 •  ustrezno ravnanje z odpadki;
 •  poslovati skladno z veljavno zakonodajo.


Izvedbeni cilji ravnanja z okoljem so sestavni del letnega programa ravnanja z okoljem.